Ytre

Norsk grafisk museum


I undervisningstilbudet «YTRE» har vi fokus på ytringsfrihet, demokrati og identitet. Besøket innledes med en omvisning i de nye interaktive utstillingene på Norsk grafisk museum og avsluttes med en samtale i plenum.

Ytringsfrihet handler i stor grad om grenser. Grenser i dette tilfellet forstås som noe flytende og kontekstuelt. Offentligheten er et rom der grensene for ytringsfriheten diskuteres, forhandles, opprettholdes og endres. Målet er å få elevene til å reflektere rundt ytringsfrihetens grenser i historiske, kulturelle, sosiale kontekster.

Undervisningstilbudet er under utvikling i samarbeid med flere skoler i regionen. Mer info kommer.


Utdrag fra relevante mål i Kunnskapsløftet

Mediedeltakelse og medborgerskap

Kjerneelementet mediedeltakelse og medborgerskap handler om å forstå rollen som aktiv og kritisk deltaker i mediene og å kunne diskutere muligheter og det etiske ansvaret rollen medfører. Gjennom å analysere og produsere medietekster skal elevene få kunnskap om demokrati, ytringsfrihet og hvordan identitet skapes og formes.

Kompetansemål for programfag Medier og kommunikasjon:

- diskutere ny medieteknologi og aktuelle publiseringskanaler og kommunikasjonsformer, og utvikle innhold for disse gjøre rede for teorier om mediebruk og mediepåvirkning, og drøfte hvordan medier påvirker individ og samfunn

Kompetansemål Samfunnsfag 8- 10. klasse

- utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett

- reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar

- utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten

-beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt