Fjærelære 2021

Stavanger museum tilbyr 4. klasse i Stavangerskolen og omegn, en dag i og om fjæra. Tilbudet er todelt, og består av både klasseromsundervisning og feltarbeid i fjæra. I fjæra lærere vi å bruke feltutstyr, og lete etter ulike arter. Etter å funnet mange ulike arter, vil elevene få lov til å donere utvalgte arter til museets marine samling.

Tema for dagen er:

 • å bli kjent med livet i havet der du bor,
 • bli klar over at det finnes fremmede arter i vår natur
 • marin forsøpling

PROGRAM (klokka 8.30-12.30)

 • Klasseromsundervisning i ca 1 time. Vi viser bilder fra under havet, der vi ser mange spennende arter som er i havet, både arter som hører hjemme her og ikke hører hjemme her. Vi snakker om søppel i havet, og viser frem eksempler ulike arter vi tar med inn i klasserommet.
 • NB! Alternativ til klasseromsundervisning i koronatid. Vi sender klassene en undervisningsfilm som omtaler de samme temaene, som klassen kan se på før turen ut i felt.
 • Skoleklassen beveger seg til feltlokalitet (Hestneset). Klassen enten går, sykler eller blir tilbudt buss av museet, for de som har lang vei til lokalitet. (Husk evt. å huk av for ønske om buss i bestillingsskjemaet).
 • Skoleklassen og museets ansatte møtes ved bussholdeplass ved Hestneset. Her blir det utdeling av feltutstyr, og felles gange til endelig feltlokalitet.
 • Felles lunsj
 • Feltarbeid og opplæring i bruk av feltutstyr.
 • Donasjon av arter fra hver av elevene til museet.
 • Felles gange tilbake til bussholdeplass. Innsamling av feltutstyr.
 • Hjemtur.

Kompetansemål vi er innom i Naturfag fra Kunnskapsløftet 2020:

3.-4. trinn

 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas
 • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
 • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning

HUSK Å TA MED

 • Mat
 • Drikke
 • Klær og sko tilpasset vær og å kunne vasse i fjæra
 • Ekstra skift, i tilfelle man blir bløt
 • Sykkel og hjelm

BUSSKYSS TIL FELTLOKALITET

Lokaliteten for feltarbeidet er Hestneset ved Revheim/Hafrsfjord. De klassene som ikke kan sykle/gå til lokaliteten vil bli tilbudt busskyss. Vær oppmerksom på å huke av for dette i påmeldingsskjemaet!

BRUKER DU RULLESTOL?

Lokaliteten gir mulighet for de som bruker rullestol å komme nærme på feltarbeidet.

OM BOOKING

Tilbudet har begrenset antall plasser, og det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder med de plassene som finnes (mai/juni og august/september). Se i bestillingsskjemaet lenger nede for tilgjengelige tidspunkt. NB! VÆR OPPMERKSOM PÅ GRUPPESTØRRELSEN! Med koronarestriksjoner følger det visse restriksjoner ved undervsinig på en annen institusjon (museum) utenom skolen. Undervisning telles som et arrangement uten tilviste plasser. Gruppestørrelsen til skoleklassen ved et utendørs undervisningstilbud, kan derfor ikke være større enn 20stk (inkl. barn og voksne).

Ledige datoer


I august/september håper vi å få til undervisningstilbudet i skolens klasserom. Hvis koronarestrisjonene ikke tillater dette, vil dere bli tilsendt en undervisningsfilm, dere kan vise før turen ut i fjæra. Med undervisningsfilm, vil totaltiden med Stavanger museums bli forkortet.

Hvis løsningen blir undervisningsfilm, vil opplegget likevel starte på samme tidspunkt. Slik at skoleklassen på egenhånd beveger seg fra skolen til feltlokalitet enten med buss, sykkel eller til fots klokka 8.30. Vi fra Stavanger museum vil møte dere ved Hestneset (snuplassen med busskur) fra ca. kl. 9.00 (avhengig av hvor lang tid dere bruker på å komme dere til lokaliteten).